Preambuła

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin“) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego eStoreContent znajdującego się pod adresem: eStoreContent.com (dalej jako „Serwis“)

Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu internetowego eStoreContent, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za jego pośrednictwem.

§1 Definicje

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego eStoreContent, w tym w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników przedmiotowego Serwisu.

 1. Celem uniknięcia wątpliwości, postanawia się, iż, o ile z kontekstu, w jakim dane pojęcia zostają użyte nie wynika co innego, określone definicje mają następujące znaczenie:
  • Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki właściciela przedmiotowego Serwisu jak i jego Użytkowników, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności właściciela Serwisu z tytułu świadczenia usług w ramach Serwisu.
  • Serwis – należy przez to rozumieć usługę internetową dostępną pod adresem: www.estorecontent.com służąca do przeglądania danych zamieszczonych w Serwisie, ich pobierania, kopiowania oraz publikowania, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
  • Opis Produktu – należy przez to rozumieć wszelkie informacje udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, bez względu na to, czy mają one formę graficzną (np. packshot) czy też tekstową.
  • eStoreMedia – należy przez to rozumieć eStoreMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000341503, REGON 142127029, NIP 7010209946.
  • Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą aktywne Konto, korzystającą z Serwisu oferowanego przez eStoreContent, po uprzedniej akceptacji i Regulaminu oraz spełniającą warunki Regulaminu.
  • Konto - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych indywidualny oraz dedykowany Użytkownikowi wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, oraz umozliwiający koszystanie z usług świadczonych przez Serwis.
  • Formularz Rejestracyjny – należy przez to rozumieć udostępniany przez Serwis przy zakładaniu Konta formularz, umożliwiający wprowadzenie danych przez przyszłego Użytkownika.
  • Rejestracja – należy przez to rozumieć wprowadzenie prawidłowych i kompletnych danych, a następnie zaakceptowanie ich przez Użytkownika.

§2 Informacje podstawowe

 1. Właścicielem serwisu eStoreContent jest eStoreMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Serwis internetowy eStoreContent umożliwia Użytkownikom kopiowanie, pobieranie i publikowanie danych produktowych zawartych w Serwisie.
 3. Skorzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, ze wszystkimi wynikłymi stąd konsekwencjami.

§3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w zakresie szczegółowo określonym w §2 pkt. 2 powyżej. Za szkody wyrządzone przez Użytkownika wywołane niewłaściwym korzystaniem z Serwisu odpowiada on sam.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie poprzez Konto oraz wyłącznie w swoim własnym imieniu. Korzystanie przez daną osobę z Serwisu w imieniu osoby trzeciej, oznacza, iż osoba ta posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do tego. W przypadku jego braku, bądź też przekroczenia zakresu pełnomocnictwa, osoba ta ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działanie jak też jest równoznacznie z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane takim działaniem.
 3. Korzystanie z Konta przez Użytkownika jest możliwe po jego założeniu przez eStoreMedia.
 4. W razie podejrzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, eStoreMedia zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do potwierdzenia ich prawdziwości, w tym w szczególności poprzez przedłożenie stosownych dokumentów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić eStoreMedia jeżeli nastąpiło nieautoryzowane użycie jego Konta, lub choćby podejrzenie jego użycia. Powiadomienie eStoreMedia nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez nieautoryzowane wkorzystanie jego Konta, chyba że ujawnienie przedmiotowych danych nastąpiło na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa eStoreMedia.
 6. eStoreMedia zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika i/lub zażadania od niego zaprzestania jakiegokolwiek wykorzystywania (przechowywania)  Opisów Produktów, w przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu bądź też korzystania przez Użytkownika z Serwisu sprzecznie z jego przeznaczeniem. W przypadku dalszego (tj. po otrzymaniu przez Użytkownika wezwania do zaprzestania wyorzystywania Opisów Produktów) wykorzystywania przez Użytkownika Opisów Produktów, eStoreMedia jest uprawnione do dochodzenia od Użytkownika kary umownej w wysokości 1.000 PLN za każdy dzień trwającego naruszenia.
 7. eStoreMedia zastrzega sobie prawo do odmowy korzystania z Serwisu wybranym Użytkownikom bez podania przyczyny, jak też prawo ograniczenia dostępu do określonych danych zamieszczonych w Serwisie (opisy dedykowane, biblioteka produktów).
 8. Uzyskanie statusu Użytkownika przez osobę fizyczną możliwe jest tylko wówczas, gdy posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych bądź też w przypadku osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, gdy uzyskała ona zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.
 9. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili usunąć swoje Konto poprzez kontakt z administratorem pod adresem: kontakt@estorecontent.com. Usunięcie przez Użytkownika Konta jest tożsame z rezygnacją przez niego z usług Serwisu.

§4 Zakres i warunki usług świadczonych przez Serwis

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik nabywa prawo do pobierania oraz kopiowania z Serwisu Opisów Produktów a następnie ich publikowania na warunkach określonych w szczególności w pkt 2 poniżej.
 2. Udostępnienie Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu Opisów Produktów następuje na zasadach niewyłącznej, ogólnoświatowej, niepodlegającej dalszemu sublicencjonowaniu oraz nieprzekazywalnej licencji na używanie, powielanie, zmianę lub eksponowanie Opisów Produktów (w tym w szczególności poprzez ich wykorzystywanie na witrynach sklepów internetowych, nośnikach elektronicznych, broszurach komercyjnych, w reklamie internetowej, bibliotece cyfrowej umożliwiającej przeglądanie Opisów Produktów potencjalnym klientom Użytkownika) w zakresie następujących pól eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Opisów Produktów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • wprowadzanie oryginałów oraz kopii Opisów Produktów do obrotu gospodarczego;
  • udostępnianie Opisów Produktów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie;
  • w zakresie rozpowszechniania Opisów Produktów lub jakiejkolwiek ich części w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • wykorzystywanie Opisów Produktów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych;
  • wprowadzanie zmian, poprawek i dokonywania adaptacji Opisów Produktów na wszystkich polach wymienionych powyżej (łączenie fragmentów Opisów Produktów z innymi utworami),
  • wystawianie;
  • wyświetlanie;
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Opisów Produktów jakimkolwiek osobom trzecim, w tym w szczególności do ich użyczania, sprzedaży, sublicencjonowania, dzielenia się nimi, naruszania praw autorskich doń przynależnych, wykorzystywania ich w celach innych aniżeli handlowe (reklamowe). W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego zobowiązania, będzie on zobowiązany do uiszenia na rzecz eStoreMedia kary umownej, w wysokości 500 PLN za każdy dzień trwającego naruszenia. Przedmiotowe nie wyklucza dochodzenia przez eStoreMedia od Użytkownika odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej niniejszym kary umownej.
 4. W zakresie udzielonej licencji, Użytkownik uprawniony będzie do edycji Opisów Produktów lub też wprowadzania do nich zmian wynikłych z jego potrzeb gospodarczych (np. umieszczenia swojego logotypu bądź też innych oznaczeń identyfikacyjnych).
 5. Udzielenie przez eStoreMedia Używkownikowi licencji, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, nie pozbawia ani nie ogranicza eStoreMedia w wykonywaniu jakichkolwiek praw, w tym szczególności majątkowych praw autorskich (licencji), jakie jej przysługują w odniesieniu do Opisów Produktów.
 6. Licencja, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu zostaje udzielona Użytkownikowi przez eStoreMedia na czas nieoznaczony. eStoreMedia będzie uprawnione do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez wysłanie na adres mailowy Użytkownika stosownego oświadczenia.

§5 Obowiązki Użytkownika

 1. Wszelki użytek podejmowany przez Użytkownika w ramach Serwisu powinien być zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
 3. Użytkownik zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie możliwe kroki (w tym w szczególności techniczne) celem zagwarantowania, iż wykorzystywane przez niego Opisy Produktów nie będą mogły być bezprawnie (tj. z pominięciem Serwisu) pobierane przez osoby trzecie (w tym w szczególności przez klientów Użytkownika) celem ich dalszego wykorzystywania.

§6 Odpowiedzialność

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik akceptuje fakt, iż ponosi on pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w ramach Serwisu, w tym w szczególności naruszeniem praw autorskich przynależnych do Opisów Produktów.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz świadczonych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 3. eStoreMedia dołoży należytej staranności aby korzystanie z Serwisu było możliwe zgodnie z jego przeznaczeniem, co nie jest tożsame z udzieleniem gwarancji prawidłowego działania Serwisu.
 4. eStoreMedia zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z awarii lub też przerw w funkcjonowaniu Serwisu, chyba że szkoda ta będzie wynikać z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa eStoreMedia. W takim przypadku eStoreMedia zobowiązane będzie do naprawienia powstałej szkody, przy czym zakres odpowiedzialności eStoreMedia zostaje ograniczony do wysokości 50.000 PLN.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania swojego, Użytkownika lub osoby trzeciej, której udostępnił Konto, niezależnie od jego winy, w tym także bezzwłocznie zwolnić eStoreMedia z wszelkich roszczeń kierowanych doń przez osoby trzecie.
 6. eStoreMedia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika (jego klientów) z tytułu szkód powstałych na skutek niezgodności Opisów Produktów z rzeczywistym stanem faktycznym (tzw. niezgodność produktowa). W przypadku zaistnienia przedmiotowego Użytkownik zobowizuje się dochodzić ewentualnych roszczeń wobec producenta (importera) danego produktu.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest eStoreMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Willowa 8/10 lok. 25, kod pocztowy 00-790. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu prawidłowego zapewnienia korzystania z Serwisu oraz w celach marketingowych.
 2. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia oraz obowiązek ich aktualizacji, w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.
 3. eStoreMedia zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź też w przypadku gdy do udostępnienia przedmiotowych danych eStoreMedia będzie zobligowane na mocy orzeczenia sądowego lub też decyzji właściwego organu.
 4. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Abonentów jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 5. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkownikków, które otrzymał od eStoreMedia w związku z korzystaniem z Serwisu.

§8 Reklamacje

 1. Wszelke zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia, poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia reklamacyjnego na adres kontakt@estorecontent.com
 2. Złożone poprawnie zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez eStoreMedia w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania. eStoreMedia zastrzega sobie prawo pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpatrzenia, jeżeli jego złożenie będzie wynikało z nieznajomości niniejszego Regulaminu, bądź też z niestosowania się przez Użytkownika z poleceń eStoreMedia.
 3. W celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, eStoreMedia zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 4. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego przez eStoreMedia ma charakter ostateczny. Abonentowi nie przysługuje od niego jakiekolwiek odwołanie.

§9 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do prawidłowego użytkowania Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniami pozwalającymi na korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej oraz standardowej przeglądarki internetowej za pomocą protokołu HTTP lub HTTPS z aktywną obsługą plików cookies oraz loginiu i hasła.
 2. eStoreMedia nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się do warunków technicznych korzystania z Serwisu, jak i za szkody tym wywołane.
 3. Przekazanie przez eStoreMedia Użytkownikowi Opisów Produktów następuje poprzez ich eksport pobranie przez Użytkownika, bądź też przez eksport automatyczny.
 4. Korzystanie z Serwisu przy pomocy skryptów naśladujących ludzkie zachowanie jest zabronione.

§10 Przepisy przejściowe i końcowe

 1. eStoreMedia zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania powodu, z jakiego przedmiotowa zmiana następuje.
 2. eStoreMedia zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną na adres podany przy Rejestracji o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 3. W razie zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania się do Serwisu przedstawiona zostanie nowa treść Regulaminu. Potwierdzenie przez Użytkownika, iż zapoznał się z nowym brzmieniem Regulaminu oraz akceptuję go w całości, oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z eStoreMedia na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu. Brak akceptacji Regulaminu w nowym brzemieniu będzie tożsamy z rezygnacją z usług Serwisu.
 4. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu rozstrzygane bedą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby eStoreMedia.
 6. eStoreMedia zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje stanowią własność eStoreMedia.
 7. Komunikacja pomiędzy eStoreMedia a Użytkownikiem może mieć formę poczty elektronicznej lub telefoniczną.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.